Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
  • TIN MỚI NHẬN:
Blue Grey Red

Bài đọc nhiều nhất

Tài liệu Bồi dưỡng thường xuyên theo các cấp học

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đã triển khai tổ chức đưa tài liệu bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên lên mạng để các sở giáo dục và đào tạo hướng dẫn giáo viên các cấp học khai thác sử dụng trong quá trình bồi dưỡng thường xuyên theo Quy chế bồi dưỡng thường xuyên.

Địa chỉ truy cập để khai thác tài liệu: http://taphuan.moet.edu.vn

Xin tra cứu và tải các tài liệu tại đường link sau:/http://taphuan.moet.edu.vn/vi/news/Cuc-Nha-giao-va-Can-bo-quan-ly-CSGD/Tai-lieu-Boi-duong-thuong-xuyen-theo-cac-cap-hoc-14/

Theo Thông báo số 890/NGCBQLGD-NG ngày 07/10/2013 của Cục nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục  Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc khai thác bồi dưỡng thường xuyên trên mạng

Xem thông báo số 890/NGCBQLGD-NG tại đường link sau: http://www.moet.gov.vn/?page=1.28&view=5340