In bài này

Bộ môn Sư phạm Tiểu học thuộc Khoa Sư phạm, được thành lập theo Quyết định số 682/QĐ-ĐHTV ngày 01 tháng 6 năm 2011 của Hiệu trưởng trường Đại học Trà Vinh có chức năng và nhiệm vụ sau:

- Chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy, học tập môn học trong chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của Khoa, Trường.

- Xây dựng và hoàn thiện nội dung, chương trình, biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo liên quan đến chuyên ngành đào tạo và môn học được Khoa và Trường giao.

- Nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, tổ chức các hoạt động học thuật nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

- Tiến hành nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và cung ứng các dịch vụ khoa học và công nghệ theo kế hoạch của Trường và của Khoa giao; chủ động phối hợp với các cơ sở đào tạo, tổ chức khoa học và công nghệ, sản suất kinh doanh, dịch vụ nhằm gắn đào tạo, nghiên cứu khoa học với hoạt động sản xuất vào đời sống xã hội, bổ sung nguồn tài chính cho trường.

- Xây dựng và đào tạo đội ngũ cán bộ khoa học của Bộ môn; tham gia đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ thuộc chuyên ngành.

- Chủ trì việc đào tạo chuyên ngành cho một hoặc một số chuyên ngành; chủ trì việc đào tạo các chuyên ngành sau đại học.

- Quản lí nhân sự và cơ sở vật chất, trang thiết bị của Bộ môn.

               Bộ môn Sư phạm Tiểu học hiện nay gồm có 06 viên chức, cụ thể như sau:

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ EMAIL  
 
1. Nguyễn Trọng Lăng Trưởng bộ môn This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
2. Trần Văn Tuân Giảng viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
 3. Phạm Thị Mỹ Duyên Giảng viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
4. Huỳnh Thị Ngọc Lan Giảng viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
5. Trần Thị Thanh Nhàn Giảng viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
6.  Thạch Ngọc Mỹ Duy  Giảng viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.