In bài này

Văn phòng Khoa Sư phạm được thành lập theo Quyết định số 768/QĐ-ĐHTV ngày 02 tháng 6 năm 2011 của Hiệu trưởng trường Đại học Trà Vinh có chức năng và nhiệm vụ sau:

- Tham mưu giúp Trưởng khoa thực hiện nhiệm vụ trao đổi thông tin trong và ngoài khoa; là nơi gắn kết giữa các bộ môn trong khoa và các khoa trong trường.

- Thực hiện các công việc giáo vụ có liên quan đến chương trình đào tạo, lịch giảng dạy, học tập của giảng viên, giáo viên và SV-HS thuộc khoa phụ trách.

- Quản lý Sinh viên – Học sinh, điểm số, điểm rèn luyện, học bổng của Sinh viên – Học sinh khoa.

- Nhận đăng ký học lại, thi lại của sinh viên.

- Giải quyết những yêu cầu của SV-HS về các thông tin cá nhân và tình hình học tập, bảng điểm môn học…

- Quản lý sổ lên lớp và giờ dạy thực hành.

- Cập nhật hồ sơ nhân sự của khoa, quản lý hồ sơ xin việc, soạn thảo hợp đồng và thanh toán hợp đồng khoán.

- Quản lý hồ sơ thi đua khen thưởng.

- Theo dõi chỉ tiêu kinh phí năm học của khoa.

               Văn phòng Khoa hiện nay gồm có 02 viên chức, cụ thể như sau:

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ EMAIL  
 
1. Hồ Đức Huy Chánh Văn phòng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
2. Lê Ngọc Vũ Giáo vụ, Thư ký, Tài chính This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.