In bài này
        Khoa Sư phạm được thành lập theo Quyết định số 680/QĐ-ĐHTV ngày 01 tháng 6 năm 2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh
        Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của Trưởng khoa
        1. Tổ chức xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển của Khoa; xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập và chủ trì tổ chức quá trình đào tạo một hoặc một số ngành; tổ chức quá trình đào tạo và các hoạt động giáo dục khác trong chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của Nhà trường.
        2. Tổ chức khảo sát, đánh giá nhu cầu lao động, gắn kết giữa Khoa, Bộ môn, giảng viên và nhà tuyển dụng , các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, người lao động nhằm giúp cho chương trình đào tạo sát với thực tế và đáp ứng tốt nhất nhu cầu của nhà tuyển dụng.
3. Tổ chức, quản lý việc biên soạn chương trình, giáo trình môn học, tài liệu giảng dạy. Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học.
4. Chủ động thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ; chủ động khai thác các dự án hợp tác quốc tế; tổ chức và phối hợp hoạt động khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội.
5. Quản lý chất lượng, nội dung, phương pháp đào tạo và nghiên cứu khoa học.
6. Quản lý Phó Trưởng khoa, Trưởng bộ môn và tương đương.
7. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đội ngũ giảng viên, giáo viên, cán bộ, nhân viên và sinh viên - học sinh, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên, giáo viên, cán bộ, nhân viên thuộc Khoa.
8. Quản lý và giám sát cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật thuộc phạm vi Khoa phụ trách.
Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của Phó Trưởng khoa phụ trách học thuật; Thực hành, thực tập sư phạm, nghiệp vụ sư phạm của Khoa
* Giúp Trưởng khoa phụ trách các hoạt động:
1. Quản lý lịch học, lịch thi các môn học do Khoa phụ trách theo quy chế hiện hành.
2. Quản lý quá trình đào tạo chung của các bộ môn, theo dõi kế hoạch giảng dạy chung và kiểm tra tiến độ giảng dạy của các bộ môn.
3. Quản lý tiến độ biên soạn chương trình, giáo trình, lên kế hoạch cải tiến phương pháp giảng dạy.
4. Chỉ đạo công tác thực hành, thực tập sư phạm, nghiệp vụ sư phạm
Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của Phó Trưởng khoa phụ trách các hoạt động hành chính; Quản trị - Thiết bị của Khoa
* Giúp Trưởng khoa phụ trách các hoạt động:
1. Phụ trách Văn phòng khoa theo dõi công tác văn thư lưu trữ. Xây dựng kế hoạch, báo cáo công tác xử lý các văn bản do Văn phòng khoa trình.
2. Chịu trách nhiệm xây dựng nhu cầu nhân sự trình lên Khoa. Thông báo tuyển dụng nhân sự khi có quyết định của Khoa và của Trường.
3. Khảo sát, đánh giá nhu cầu lao động, gắn kết khoa với các cơ sở tuyển dụng và công tác tư vấn
4. Tổ chức xét điểm rèn luyện, xét học bổng và quản lý học sinh – sinh viên.
5. Chủ trì xây dựng chương trình, tổ chức đào tạo cấp chứng chỉ nghiệp vụ do Khoa quản lý
6. Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của Khoa. Tổ chức, giám sát các hoạt động nghiên cứu khoa học và học tập của cán bộ, giảng viên, nhân viên.
7. Thường trực công tác Thi đua – Khen thưởng
8. Quản lý tài sản của Khoa. Phụ trách công tác thư viện, phòng thực hành. Lập kế hoạch nhu cầu thiết bị của Khoa. Quản lý mua sắm, xử lý tài sản, vật tư - công cụ phục vụ cho giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học của giảng viên và sinh viên. Quản lý hệ thống máy tính, điều hành hệ thống mạng internet/intracnet triển khai các phần mềm, bảo trì toàn bộ thiết bị công nghệ thông tin.
9. Quản lý trang Website của Khoa

          Lãnh đạo Khoa hiện nay gồm có 03 viên chức, cụ thể như sau:

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ EMAIL  
 
1. Lâm Thị Bạch Tuyết Trưởng Khoa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2. Phan Thị Nở Phó Trưởng Khoa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3. Liêu Thanh Tâm Phó Trưởng Khoa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.