In bài này
      Khoa Sư phạm được thành lập theo Quyết định số 680/QĐ-ĐHTV ngày 01 tháng 6 năm 2011 của Hiệu trưởng trường Đại học Trà Vinh, có chức năng và nhiệm vụ sau:

* Chức năng:

1. Tổ chức xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển của Khoa ; xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập và chủ trì tổ chức quá trình đào tạo một hoặc một số ngành; tổ chức quá trình đào tạo và các hoạt động giáo dục khác trong chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của Nhà trường.

          2. Tổ chức khảo sát, đánh giá nhu cầu lao động, gắn kết giữa Khoa, Bộ môn, giảng viên và nhà tuyển dụng , các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, người lao động nhằm giúp cho chương trình đào tạo sát với thực tế và đáp ứng tốt nhất nhu cầu của nhà tuyển dụng.

3. Tổ chức, quản lý việc biên soạn chương trình, giáo trình môn học, tài liệu giảng dạy. Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập ; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học.

4. Chủ động thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ; chủ động khai thác các dự án hợp tác quốc tế ; tổ chức và phối hợp hoạt động khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội.

5. Quản lý chất lượng, nội dung, phương pháp đào tạo và nghiên cứu khoa học.

6. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đội ngũ giảng viên, giáo viên, cán bộ, nhân viên và sinh viên - học sinh, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên, giáo viên, cán bộ, nhân viên thuộc Khoa.

7. Quản lý và giám sát cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật thuộc phạm vi Khoa phụ trách.

* Nhiệm vụ:

Khoa Sư phạm thuộc Trường Đại học Trà Vinh có nhiệm vụ đào tạo giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, đáp ứng nguồn nhân lực ngành giáo dục tỉnh Trà Vinh và các tỉnh khác trong cả nước đồng thời thực hiện công tác bồi dưỡng, chuẩn hóa giáo viên trong tỉnh. Bước đầu Khoa Sư phạm đã đào tạo đáp ứng đủ nhu cầu giáo viên các cấp cho tỉnh nhà.

Ngoài ra, Khoa còn có nhiệm vụ đào tạo giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục có trình độ Cao đẳng, Đại học, bồi dưỡng chuẩn hóa và bồi dưỡng thường xuyên cho giảng viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông; nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trên các lĩnh vực khoa học giáo dục

Hiện nay, Khoa quản lý hai bộ môn: Bộ môn Sư phạm Tiểu học, Bộ môn Sư phạm Mầm non

Các ngành đào tạo:

-         Thạc sĩ:

Quản lý Giáo dục

Giáo dục học (Giáo dục Mầm non)

-         Đại học:

Giáo dục Mầm non

     Giáo dục Tiểu học

-         Cao đẳng:

Giáo dục Mầm non

Giáo dục Tiểu học