In bài này
      TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                     HỘI ĐỒNG THI HỌC KỲ                                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                          Số: 12-2019/LT-SP       
                                                                                   LỊCH ĐÁNH GIÁ KẾT THÚC HỌC PHẦN
                                                                                       Học kỳ 2, năm học 2018-2019
                                                                      Ngày đánh giá: từ ngày 31/8/2019 đến ngày 01/9/2019
    
TT Nhóm CBGD Lớp Môn thi Ngày thi Phòng thi Buổi thi Giờ thi SL SV
1 01 Nguyễn Văn Sia DF18THA10 Lịch sử giáo dục Việt Nam 31/08/2019 E21.210 Chiều 13:00 31
2 01 Nguyễn Văn Sia DF18THA10 Lịch sử giáo dục Việt Nam 31/08/2019 E21.211 Chiều 13:00 25
3 02 Trần Thị Thanh Nhàn DF18THB10 Giao tiếp sư phạm ở trường tiểu học 31/08/2019 E21.212 Chiều 13:00 25
4 02 Liêu Thị Thùy Trang DF18THB10
Tổ chức các hoạt động theo hướng tích hợp ở TH
31/08/2019 E21.212 Chiều 15:00 25
5 03 Liêu Thị Thùy Trang DE18TH04 Lý luận dạy học TH & LL GD TH 31/08/2019 E21.210 Chiều 15:00 25
6 03 Liêu Thị Thùy Trang DE18TH04 Lý luận dạy học TH & LL GD TH 31/08/2019 E21.211 Chiều 15:00 25
  Ghi chú:
- Sinh viên vào phòng thi phải mang theo bảng tên, không mang điện thoại vào khu vực thi.
- Khi vào phòng thi sinh viên phải hoàn thành học phí theo quy định.
- Sinh viên phải mặc trang phục đúng quy định và có mặt tại phòng thi đúng giờ.
                                LẬP BẢNG                                                                                            TM. HỘI ĐỒNG