TUYỂN SINH 2022

Đơn vị trực thuộc

Góc sinh viên

Lượt truy cập

62929
Hôm nayHôm nay15
Tuần nàyTuần này93
Tháng nàyTháng này862
Số khách trực tuyến 2
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                     HỘI ĐỒNG THI HỌC KỲ                                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                          Số: 03-2022/LT-SP       
                                                                                   LỊCH ĐÁNH GIÁ KẾT THÚC HỌC PHẦN
                                                                                           Học kỳ 2, năm học 2021-2022
                                                                          Ngày đánh giá: từ ngày 14/3/2022 đến ngày 28/3/2022
 
TT Nhóm CBGD Lớp Môn thi Ngày thi Phòng thi Buổi thi Giờ thi SL SV
1 03 Nguyễn Trọng Lăng DA20THA Tâm lý học đại cương 14/03/2022 D61.204 Tối 18:30 23
2 03 Nguyễn Trọng Lăng DA20THA Tâm lý học đại cương 14/03/2022 D61.206 Tối 18:30 22
3 04 Nguyễn Trọng Lăng DA20THB Tâm lý học đại cương 14/03/2022 D61.207 Tối 18:30 23
4 04 Nguyễn Trọng Lăng DA20THB Tâm lý học đại cương 14/03/2022 D61.208 Tối 18:30 22
5 01 Nguyễn Kinh Danh DF19THB11; DF20TH04 Lý luận và phương pháp dạy học toán ở tiểu học 2 14/03/2022 D61.108 Tối 18:30 19
6 012 Liêu Thị Thùy Trang DE19MN11, DE20MN04 Đánh giá trong giáo dục mầm non 15/03/2022 D61.201 Tối 18:30 21
7 012 Liêu Thị Thùy Trang DE19MN11, DE20MN04 Đánh giá trong giáo dục mầm non 15/03/2022 D61.202 Tối 18:30 20
8 02 Võ Thúy Hồng DB19TH06 Mỹ thuật 1 15/03/2022 D61.206 Tối 18:30 10
9 01 Nguyễn Trọng Lăng DA19TH Đánh giá kết quả giáo dục ở tiểu học 15/03/2022 D61.203 Tối 18:30 18
10 01 Nguyễn Trọng Lăng DA19TH Đánh giá kết quả giáo dục ở tiểu học 15/03/2022 D61.204 Tối 18:30 17
11 10 Nguyễn Kinh Danh DF19THB06 Lý luận và phương pháp dạy học toán ở tiểu học 2 16/03/2022 D61.206 Tối 18:30 29
12 10 Nguyễn Kinh Danh DF19THB06 Lý luận và phương pháp dạy học toán ở tiểu học 2 16/03/2022 D61.207 Tối 18:30 26
13 025 Võ Thanh Hương DE19MN11, DE20MN04 Lý luận và phương pháp giáo dục thể chất cho trẻ mầm non 16/03/2022 D61.203 Tối 18:30 21
14 025 Võ Thanh Hương DE19MN11, DE20MN04 Lý luận và phương pháp giáo dục thể chất cho trẻ mầm non 16/03/2022 D61.204 Tối 18:30 20
15 03 Dương Thị Thu Ba DF19THB11 Thủ công - Kỹ thuật 16/03/2022 D61.201 Tối 18:30 19
16 02 Phạm Thị Mỹ Duyên DB19TH06 Cơ sở Tự nhiên - Xã hội 16/03/2022 D61.202 Tối 18:30 10
17 01 Trần Thị Kim Huệ DE20MN04 Lý luận và phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non 17/03/2022 D61.201 Tối 18:30 16
18 02 Trần Thị Thanh Nhàn DB19TH06 Lý luận dạy học TH & LL GDTH 17/03/2022 D61.203 Tối 18:30 10
19 01 Phan Thị Nở DF19THB11 Lý luận và phương pháp dạy học tiếng Việt ở tiểu học 1 17/03/2022 D61.204 Tối 18:30 19
20 01 Trần Thị Kim Huệ DE19MN11 Lý luận và phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non 17/03/2022 D61.202 Tối 18:30 25
21 03 Nguyễn Thị Kiều Tiên DF19THB06 Lý luận và phương pháp dạy học tiếng Việt ở tiểu học 2 17/03/2022 D61.206 Tối 18:30 27
22 03 Nguyễn Thị Kiều Tiên DF19THB06 Lý luận và phương pháp dạy học tiếng Việt ở tiểu học 2 17/03/2022 D61.207 Tối 18:30 26
23 02 Nghi Minh Hoàn DB19TH06 Toán 3 18/03/2022 D61.201 Tối 18:30 10
24 04 Bùi Thị Luyến DF19THB11 Lý luận và phương pháp dạy học tiếng Việt ở tiểu học 2 18/03/2022 D61.202 Tối 18:30 18
25 024 Trần Thị Kim Huệ DE20MN04 Lý luận và phương pháp hướng dẫn trẻ làm quen với môi trường xung quanh 18/03/2022 D61.204 Tối 18:30 16
26 024 Trần Thị Kim Huệ DE19MN11 Lý luận và phương pháp hướng dẫn trẻ làm quen với môi trường xung quanh 18/03/2022 D61.203 Tối 18:30 25
27 02 Trần Văn Tuân DB19TH06 Rèn luyện NVSP thường xuyên 2 21/03/2022 D61.203 Tối 18:30 10
28 01 Phan Thị Nở DE19TH11; DE20TH04 Tiếng Việt 2 21/03/2022 D61.206 Tối 18:30 18
29 01 Nguyễn Trọng Lăng DF19THB11 Quản lý giáo dục tiểu học 21/03/2022 D61.204 Tối 18:30 19
30 026 Lâm Thị Bạch Tuyết DE19MN11; DE20MN04 Lý luận và phương pháp hình thành biểu tượng toán học sơ đẳng cho trẻ mầm non 21/03/2022 D61.201 Tối 18:30 21
31 026 Lâm Thị Bạch Tuyết DE19MN11; DE20MN04 Lý luận và phương pháp hình thành biểu tượng toán học sơ đẳng cho trẻ mầm non 21/03/2022 D61.202 Tối 18:30 20
32 032 Phan Thị Nở DE19MN11; DE20MN04 Phương pháp cho trẻ làm quen với tác phẩm văn học 22/03/2022 D61.201 Tối 18:30 21
33 032 Phan Thị Nở DE19MN11; DE20MN04 Phương pháp cho trẻ làm quen với tác phẩm văn học 22/03/2022 D61.202 Tối 18:30 20
34 02 Nguyễn Anh Tuấn DB19TH06 Đạo đức và PP GDĐĐ ở tiểu học 22/03/2022 D61.203 Tối 18:30 10
35 01 Nguyễn Công Uẩn DE19TH11; DE20TH04 Lý luận và phương pháp dạy học toán ở tiểu học 1 22/03/2022 D61.204 Tối 18:30 19
36 01 Nguyễn Trọng Lăng DE19TH11; DE20TH04 Giáo dục kỹ năng sống ở tiểu học 23/03/2022 D61.201 Tối 18:30 19
37 04 Nguyễn Tấn Phát DE20MN04; DE19MN11 Trò chơi dân gian cho trẻ 23/03/2022 D61.203 Tối 18:30 20
38 04 Nguyễn Tấn Phát DE20MN04; DE19MN11 Trò chơi dân gian cho trẻ 23/03/2022 D61.204 Tối 18:30 20
39 02 Lâm Thị Bạch Tuyết DB19TH06 Rèn luyện NVSP thường xuyên 3 23/03/2022 D61.206 Tối 18:30 10
40 01 Nguyễn Anh Tuấn DF19THB11 Đạo đức và PP GDĐĐ ở tiểu học 23/03/2022 D61.202 Tối 18:30 20
41 01 Phan Thị Nở DE19TH11, DE20TH04 Lý luận và phương pháp dạy học tiếng Việt ở tiểu học 1 24/03/2022 D61.204 Tối 18:30 19
42 02 Liêu Thị Thùy Trang DE19MN11, DE20MN04 Giao tiếp sư phạm ở trường MN 24/03/2022 D61.201 Tối 18:30 21
43 02 Liêu Thị Thùy Trang DE19MN11, DE20MN04 Giao tiếp sư phạm ở trường MN 24/03/2022 D61.202 Tối 18:30 20
44 004 Thạch Sa Phone DB19TH06 Lý luận và phương pháp dạy học tiếng Việt ở tiểu học 1 24/03/2022 D61.203 Tối 18:30 10
45 03 Dương Thị Thu Ba DE19MN11; DE20MN04 Giáo dục MT trong trường MN 25/03/2022 D61.201 Tối 18:30 21
46 03 Dương Thị Thu Ba DE19MN11; DE20MN04 Giáo dục MT trong trường MN 25/03/2022 D61.202 Tối 18:30 20
47 01 Dương Thị Thu Ba DE19TH11; DE20TH04 Phương pháp dạy học Thủ công - Kỹ thuật 25/03/2022 D61.204 Tối 18:30 19
48
01
Dương Thị Thu Ba
DE19TH11;
DE20TH04;
DF19THB11
Phương pháp dạy học Thủ công - Kỹ thuật
25/03/2022
D61.203
Tối
18:30
19
49 02 Phạm Thị Mỹ Duyên DB19TH06 Tổ chức các hoạt động theo hướng tích hợp ở tiểu học 25/03/2022 D61.206 Tối 18:30 10
50 02 Châu Thúy An DF20TH11 Tiếng Việt 2 28/03/2022 D61.107 Tối 18:30 20
51 02 Châu Thúy An DF20TH11 Tiếng Việt 2 28/03/2022 D61.108 Tối 18:30 20
52 02 Nguyễn Tấn Phát DB19TH06 Tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp & PP công tác ĐTNTP HCM & HĐ trải nghiệm sáng tạo 28/03/2022 D61.207 Tối 18:30 10
53 01 Phạm Thị Mỹ Duyên DE19TH11, DE20TH04 PP Dạy học Tự nhiên - Xã hội 28/03/2022 D61.208 Tối 18:30 20
  Ghi chú:
- Sinh viên vào phòng thi phải mang theo bảng tên, không mang điện thoại vào khu vực thi.
- Khi vào phòng thi sinh viên phải hoàn thành học phí theo quy định.
- Sinh viên phải mặc trang phục đúng quy định và có mặt tại phòng thi đúng giờ.
                                LẬP BẢNG                                                                                            TM. HỘI ĐỒNG
KHOA SƯ PHẠM - TRA VINH UNIVERSITY
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).294.3855246 (321)