In bài này
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                     HỘI ĐỒNG THI HỌC KỲ                                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                          Số: 10-2022/LT-SP       
                                                                                   LỊCH ĐÁNH GIÁ KẾT THÚC HỌC PHẦN
                                                                                           Học kỳ 2, năm học 2021-2022
                                                                          Ngày đánh giá: từ ngày 20/8/2022 đến ngày 20/8/2022
 
TT Nhóm CBGD Lớp Môn thi Ngày thi Phòng thi Buổi thi Giờ thi SL SV
1
01
Nguyễn Thị Bạch Vân
CH21QGD_TV10_1
Triết học
20/08/2022
D61.103
Tối
18:30
14
2
01
Nguyễn Thị Bạch Vân
CH21GTH_TV10_1; CH21GMN_TV10_1
Triết học
20/08/2022
D61.104
Tối
18:30
14
  Ghi chú:
- Sinh viên vào phòng thi phải mang theo bảng tên, không mang điện thoại vào khu vực thi.
- Khi vào phòng thi sinh viên phải hoàn thành học phí theo quy định.
- Sinh viên phải mặc trang phục đúng quy định và có mặt tại phòng thi đúng giờ.

                                LẬP BẢNG                                                                                            TRƯỞNG KHOA SƯ PHẠM