In bài này
    TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                HỘI ĐỒNG THI HỌC KỲ                                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                          Số: 11-2022/LT-SP       
                                                                                   LỊCH ĐÁNH GIÁ KẾT THÚC HỌC PHẦN
                                                                                           Học kỳ 2, năm học 2021-2022
                                                                          Ngày đánh giá: từ ngày 23/8/2022 đến ngày 26/8/2022
 
TT Nhóm CBGD Lớp Môn thi Ngày thi Phòng thi Buổi thi Giờ thi SL SV
1 02 Nguyễn Trọng Lăng DF20TH11 Quản lý giáo dục tiểu học 23/08/2022 D61.203 Tối 18:30 20
2 02 Nguyễn Trọng Lăng DF20TH11 Quản lý giáo dục tiểu học 23/08/2022 D61.204 Tối 18:30 19
3 01 Phạm Minh Triển DF21TH10 Toán nâng cao 23/08/2022 D61.201 Tối 18:30 15
4 01 Nguyễn Thị Hoàng Yến DA19MN Giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mầm non 23/08/2022 D61.202 Tối 18:30 28
5 15 Lâm Thị Bạch Tuyết DF21MN10 Logic học đại cương 23/08/2022 D61.206 Tối 18:30 13
6 01 Liêu Thị Thùy Trang CA21MNA Giáo dục học mầm non 24/08/2022 D61.201 Tối 18:30 20
7 01 Liêu Thị Thùy Trang CA21MNA Giáo dục học mầm non 24/08/2022 D61.202 Tối 18:30 20
8 01 Liêu Thị Thùy Trang CA21MNB Giáo dục học mầm non 24/08/2022 D61.203 Tối 18:30 23
9 02 Nguyễn Kinh Danh DF20TH11 Lý luận và phương pháp dạy học toán ở tiểu học 2 24/08/2022 D61.206 Tối 18:30 20
10 02 Nguyễn Kinh Danh DF20TH11 Lý luận và phương pháp dạy học toán ở tiểu học 2 24/08/2022 D61.207 Tối 18:30 19
11 01 Liêu Thị Thùy Trang CA21MNB Giáo dục học mầm non 24/08/2022 D61.204 Tối 18:30 23
12 01 Nguyễn Thị Hoàng Yến DA21MNC Tâm lý học trẻ em lứa tuổi mầm non 25/08/2022 D61.207 Sáng 7:50 23
13 01 Nguyễn Thị Hoàng Yến DA21MNB Tâm lý học trẻ em lứa tuổi mầm non 25/08/2022 D61.203 Sáng 7:50 20
14 01 Nguyễn Thị Hoàng Yến DA21MNB Tâm lý học trẻ em lứa tuổi mầm non 25/08/2022 D61.204 Sáng 7:50 20
15 01 Nguyễn Thị Hoàng Yến DA21MNC Tâm lý học trẻ em lứa tuổi mầm non 25/08/2022 D61.206 Sáng 7:50 23
16 04 Nguyễn Thị Hoàng Yến DA21MNA Tâm lý học trẻ em lứa tuổi mầm non 25/08/2022 D61.208 Sáng 7:50 20
17 04 Nguyễn Thị Hoàng Yến DA21MNA Tâm lý học trẻ em lứa tuổi mầm non 25/08/2022 D61.202 Sáng 7:50 20
18 01 Dương Thị Thu Ba DA19MN Vệ sinh - phòng bệnh và đảm bảo an toàn cho trẻ 25/08/2022 D61.203 Tối 18:30 28
19 01 Phan Hữu Phúc DF21TH10 Giáo dục kỹ năng sống ở tiểu học 25/08/2022 D61.208 Tối 18:30 12
20 04 Phan Thị Nở DB19TH06 Lý luận và phương pháp dạy học tiếng Việt ở tiểu học 2 25/08/2022 D61.204 Tối 18:30 11
21 03 Phan Thị Nở DA19TH Lý luận và phương pháp dạy học tiếng Việt ở tiểu học 2 25/08/2022 D61.201 Tối 18:30 17
22 03 Phan Thị Nở DA19TH Lý luận và phương pháp dạy học tiếng Việt ở tiểu học 2 25/08/2022 D61.202 Tối 18:30 17
23 02 Dương Thị Thu Ba DF21MN04 Giáo dục MT trong trường MN 25/08/2022 D61.206 Tối 18:30 26
24 02 Dương Thị Thu Ba DF21MN04 Giáo dục MT trong trường MN 25/08/2022 D61.207 Tối 18:30 26
25 01 Nguyễn Thị Hoàng Yến DA21MNC Tâm lý học xã hội 26/08/2022 D61.206 Sáng 7:50 23
26 01 Nguyễn Thị Hoàng Yến DA21MNC Tâm lý học xã hội 26/08/2022 D61.207 Sáng 7:50 23
27 01 Nguyễn Thị Hoàng Yến DA21MNA Tâm lý học xã hội 26/08/2022 D61.201 Sáng 7:50 20
28 01 Nguyễn Thị Hoàng Yến DA21MNA Tâm lý học xã hội 26/08/2022 D61.202 Sáng 7:50 20
29 01 Nguyễn Thị Hoàng Yến DA21MNB Tâm lý học xã hội 26/08/2022 D61.203 Sáng 7:50 20
30 01 Nguyễn Thị Hoàng Yến DA21MNB Tâm lý học xã hội 26/08/2022 D61.204 Sáng 7:50 20
31 01 Lâm Thị Bạch Tuyết DA19MN Lý luận và phương pháp hình thành biểu tượng toán học sơ đẳng cho trẻ mầm non 26/08/2022 D61.103 Tối 18:30 28
32 02 Lâm Thị Bạch Tuyết DF21MN04 Lý luận và phương pháp hình thành biểu tượng toán học sơ đẳng cho trẻ mầm non 26/08/2022 D61.206 Tối 18:30 27
33 02 Lâm Thị Bạch Tuyết DF21MN04 Lý luận và phương pháp hình thành biểu tượng toán học sơ đẳng cho trẻ mầm non 26/08/2022 D61.207 Tối 18:30 26
34 03 Lâm Thị Bạch Tuyết DF21MN10 Lý luận và phương pháp hình thành biểu tượng toán học sơ đẳng cho trẻ mầm non 26/08/2022 D61.201 Tối 18:30 13
35 01 Nguyễn Thị Thoa DE19TH11;  DE20TH04 Phương pháp dạy học Tiếng Việt cho học sinh dân tộc ở tiểu học 26/08/2022 D61.202 Tối 18:30 17
36 01 Nguyễn Trọng Lăng DA19TH Giao tiếp sư phạm ở trường tiểu học 26/08/2022 D61.203 Tối 18:30 17
37 01 Nguyễn Trọng Lăng DA19TH Giao tiếp sư phạm ở trường tiểu học 26/08/2022 D61.204 Tối 18:30 17
  Ghi chú:
- Sinh viên vào phòng thi phải mang theo bảng tên, không mang điện thoại vào khu vực thi.
- Khi vào phòng thi sinh viên phải hoàn thành học phí theo quy định.
- Sinh viên phải mặc trang phục đúng quy định và có mặt tại phòng thi đúng giờ.

                                LẬP BẢNG                                                                                            TM. HỘI ĐỒNG