In bài này
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                     HỘI ĐỒNG THI HỌC KỲ                                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                          Số: 11-2022/LT-SP       
                                                                                   LỊCH ĐÁNH GIÁ KẾT THÚC HỌC PHẦN
                                                                                           Học kỳ 2, năm học 2021-2022
                                                                          Ngày đánh giá: từ ngày 19/9/2022 đến ngày 21/9/2022
 
TT Nhóm CBGD Lớp Môn thi Ngày thi Phòng thi Buổi thi Giờ thi SL SV
1 01 Hồ Đức Huy CA21MNA Sinh lý trẻ em lứa tuổi mầm non 19/09/2022 D61.201 Tối 18:30 21
2 01 Hồ Đức Huy CA21MNA Sinh lý trẻ em lứa tuổi mầm non 19/09/2022 D61.202 Tối 18:30 20
3 01 Hồ Đức Huy CA21MNB Sinh lý trẻ em lứa tuổi mầm non 19/09/2022 D61.203 Tối 18:30 23
4 01 Hồ Đức Huy CA21MNB Sinh lý trẻ em lứa tuổi mầm non 19/09/2022 D61.204 Tối 18:30 22
5 01 Liêu Thị Thùy Trang DE19TH11, DE20TH04 Giáo dục hòa nhập ở trường tiểu học 19/09/2022 D61.206 Tối 18:30 18
6 03 Hồ Đức Huy DA21MNA Sinh lý trẻ em lứa tuổi mầm non 20/09/2022 D61.201 Tối 18:30 21
7 03 Hồ Đức Huy DA21MNA Sinh lý trẻ em lứa tuổi mầm non 20/09/2022 D61.202 Tối 18:30 21
8 04 Hồ Đức Huy DA21MNB Sinh lý trẻ em lứa tuổi mầm non 20/09/2022 D61.203 Tối 18:30 20
9 04 Hồ Đức Huy DA21MNB Sinh lý trẻ em lứa tuổi mầm non 20/09/2022 D61.204 Tối 18:30 19
10 05 Hồ Đức Huy DA21MNC Sinh lý trẻ em lứa tuổi mầm non 20/09/2022 D61.206 Tối 18:30 23
11 05 Hồ Đức Huy DA21MNC Sinh lý trẻ em lứa tuổi mầm non 20/09/2022 D61.207 Tối 18:30 23
12 01 Võ Hoàng Khải DA19MN Quản lý hành chính nhà nước và Quản lý giáo dục và Đào tạo (Trắc nghiệm máy tính) 21/09/2022 C71.206 Tối 18:30 13
13 01 Võ Hoàng Khải DA19MN Quản lý hành chính nhà nước và Quản lý giáo dục và Đào tạo (Trắc nghiệm máy tính) 21/09/2022 C71.205 Tối 18:30 14
14 02 Nguyễn Thị Thoa DF20TH11 Phương pháp dạy học Tiếng Việt cho học sinh dân tộc ở tiểu học 21/09/2022 D61.201 Tối 18:30 23
15 02 Nguyễn Thị Thoa DF20TH11 Phương pháp dạy học Tiếng Việt cho học sinh dân tộc ở tiểu học 21/09/2022 D61.202 Tối 18:30 23
16 02 Nguyễn Văn Tiên DB19TH06 Toán 4 21/09/2022 D61.203 Tối 18:30 12
  Ghi chú:
- Sinh viên vào phòng thi phải mang theo bảng tên, không mang điện thoại vào khu vực thi.
- Khi vào phòng thi sinh viên phải hoàn thành học phí theo quy định.
- Sinh viên phải mặc trang phục đúng quy định và có mặt tại phòng thi đúng giờ.

                                LẬP BẢNG                                                                                            TM. HỘI ĐỒNG